Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Zawiadomienia o środowisku

 • Działając na podstawie art.61 §4 oraz 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.

  Wójt Gminy Lutocin zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Wymiana zbiorników bezciśnieniowych przeznaczonych do składowania paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach o numerach ewidencyjnych 255/1 i 256 położonych w miejscowości Lutocin, gmina Lutocin.

  BGN.6220.20.2021.2022

  Więcej
 • Na podstawie art.9 i art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.)

  Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

  "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce o numerze ewidencyjnym 551 położonej w obrębie Lutocin, gmina Lutocin.

  BGN.6220.3.2021

  Więcej
 • Na podstawie art.61 §4 oraz 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) 

  Wójt Gminy Lutocin zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na "Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 200 szt. tuczników każdy (tj. 560 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi oraz studni głębinowej do poboru wody podziemnej" na działkach o numerach ewidencyjnych  358, 359/1 położonych w miejscowości Seroki gmina Lutocin.
  BGN.6220.9.2021 Obwieszczenie
  BGN.6220.9.2021 Zawiadomienie
  Więcej
 • Działając na podstawie 49 art. 10art.  §1, art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 444, 445 położonych w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin.

  Więcej
 • BGN.6220.3.2021 Obwieszczenie

  Na podstawie art.49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce o numerze ewidencyjnym 551 położonej w obrębie ewidencyjnym Lutocin gmina Lutocin.

  BGN.6220.3.2021

  Więcej
 • Na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postępowania dotyczącego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą  "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącej chlewni" po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynku inwentarskim 1990 sztuk tuczników (278,6 DJP)  na działce o numerze ewidencyjnym 170/5 położonej w miejscowości Chrapoń, gm. Lutocin.

  BGN.6220.4.2020.2021

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce o numerze ewidencyjnym 302/2 i 302/3 położonej w miejscowości Pietrzyk, gmina Lutocin.

   

  http://fs.siteor.com/gminalutocin/files/BGN.6220.6.2021.jpg?1637920921

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa farmy fotowoltaicznej" na działce o numerze ewidencyjnym 104 położonej w miejscowości Elżbiecin, gmina Lutocin.

  https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/BGN.6220.7.2021.jpg?1637920921

  Więcej
 • Na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247)

  Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postępowania dotyczącego przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Budowa dziewięciu obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie do 40.000 sztuk każdy (łącznie 360.000 sztuk - 1440 DJP) w systemie ściółkowym" na działkach o numerze ewidencyjnym 260/2, 261, 262 położonych w  miejscowości Jonne, gm. Lutocin.

  BDK.6220.15.2018/2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 58 §1 i art. 59 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie o przywróceniu terminu  do złożenia uzupełnienia raportu ooś na realizacje przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 444, 445 położonych w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin.

  BGN.6220.13.2020.2021

  Więcej
 • Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu inwentarskiego z obory na chlewnię w ramach gospodarstwa" - po rozbudowie i modernizacji planuje się utrzymanie  maksymalnie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) na działce o numerze ewidencyjnym 177/6 położonej w miejscowości Chrapoń gmina Lutocin

  BGN.6220.2.2020.2021

  Więcej
 • Na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 73 §1 i art 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że

  zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu inwentarskiego z obory na chlewnię w ramach gospodarstwa" - maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 1500 szt. tuczników (210 DJP)  na działce o numerze ewidencyjnym 171/6 położonej w miejscowości Chrapoń, gmina Lutocin.

  BGN.6220.2.2020.2021 Obwieszczenie

  BGN.6220.2.2020.2021 Zawiadomienie

   

   

  Więcej
 • BGN.6220.8.2019/2021

  Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin w związku z decyzją kasacyjną SKO/I/V/944/2021 z dnia 01.07.2021 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zawiadamia o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Zwiększenie obsady w budynkach inwentarskich w ramach gospodarstwa" na działce o numerze ewidencyjnym 72 położonej w miejscowości Pietrzyk, gm. Lutocin

  BGN.6220.8.2019/2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postepowania dotyczącego przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa trzech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą"  - obsada 39900 sztuk bojlera kurzego każdy (159,6 DJP) łącznie 478,8 DJP. Łączna obsada w gospodarstwie po realizacji inwestycji 518,7 DJP - na działce o numerze ewidencyjnym 548/2 położonej w miejscowości Jonne gmina Lutocin.

  BGN.6220.1.2019/2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącym budynku inwentarskim (chlewni)" - maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 2450 sztuk tuczników (343 DJP)  na działce o numerze ewidencyjnym 520/2 położonej w miejscowości Lutocin gmina Lutocin

  BGN.6220.1.2020.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postepowania dotyczącego przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obiektu inwentarskiego na 1390 szt. tucznika oraz zwiększenie ilości zwierząt w istniejącej chlewni w ramach gospodarstwa"  maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji inwestycji będzie wynosić 3990 szt tuczników (558,6 DJP) - na działce o numerze ewidencyjnym 461/2 położonej w miejscowości Lutocin gmina Lutocin.

  BGN.6220.11.2019/2021

   

  Więcej
 • Na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 73 §1 i art 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącym budynku inwentarskim (chlewni)" - maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 2450 szt. tuczników (343 DJP)  na Działce o numerze ewidencyjnym 520/2 położonej w miejscowości Lutocin, gmina Lutocin.

  BGN.6220.1.2020.2021.

  BGN.6220.1.2020.2021 Zawiadomienie

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin działając na podstawie art.49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na "Budowa Farmy Fotowoltaicznej " na działce o numerze ewidencyjnym 104 położonej w miejscowości Elżbiecin gmina Lutocin

  BGN.6220.7.2021

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym Nr 551 położonej w miejscowości Lutocin, gmina Lutocin.

  BGN.6220.3.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art.49, art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach o numerach ewidencyjnych  302/2  i  302/3 położonych w miejscowości Pietrzyk gmina Lutocin.

  BGN.6220.6.2021

  Więcej
Data stworzenia : 2019-03-19 09:51 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-03-19 09:51 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-31 11:22 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski