Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Zawiadomienia o środowisku

 • Działając na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 58 §1 i art. 59 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wydane postanowienie o przywróceniu terminu  do złożenia uzupełnienia raportu ooś na realizacje przedsięwzięcia "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 1996 szt. tuczników (279,44 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 444, 445 położonych w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin.

  BGN.6220.13.2020.2021

  Więcej
 • Na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu inwentarskiego z obory na chlewnię w ramach gospodarstwa" - po rozbudowie i modernizacji planuje się utrzymanie  maksymalnie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) na działce o numerze ewidencyjnym 177/6 położonej w miejscowości Chrapoń gmina Lutocin

  BGN.6220.2.2020.2021

  Więcej
 • Na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 73 §1 i art 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że

  zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu inwentarskiego z obory na chlewnię w ramach gospodarstwa" - maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 1500 szt. tuczników (210 DJP)  na działce o numerze ewidencyjnym 171/6 położonej w miejscowości Chrapoń, gmina Lutocin.

  BGN.6220.2.2020.2021 Obwieszczenie

  BGN.6220.2.2020.2021 Zawiadomienie

   

   

  Więcej
 • BGN.6220.8.2019/2021

  Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin w związku z decyzją kasacyjną SKO/I/V/944/2021 z dnia 01.07.2021 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie zawiadamia o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Zwiększenie obsady w budynkach inwentarskich w ramach gospodarstwa" na działce o numerze ewidencyjnym 72 położonej w miejscowości Pietrzyk, gm. Lutocin

  BGN.6220.8.2019/2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postepowania dotyczącego przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa trzech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą"  - obsada 39900 sztuk bojlera kurzego każdy (159,6 DJP) łącznie 478,8 DJP. Łączna obsada w gospodarstwie po realizacji inwestycji 518,7 DJP - na działce o numerze ewidencyjnym 548/2 położonej w miejscowości Jonne gmina Lutocin.

  BGN.6220.1.2019/2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącym budynku inwentarskim (chlewni)" - maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 2450 sztuk tuczników (343 DJP)  na działce o numerze ewidencyjnym 520/2 położonej w miejscowości Lutocin gmina Lutocin

  BGN.6220.1.2020.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postepowania dotyczącego przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa obiektu inwentarskiego na 1390 szt. tucznika oraz zwiększenie ilości zwierząt w istniejącej chlewni w ramach gospodarstwa"  maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji inwestycji będzie wynosić 3990 szt tuczników (558,6 DJP) - na działce o numerze ewidencyjnym 461/2 położonej w miejscowości Lutocin gmina Lutocin.

  BGN.6220.11.2019/2021

   

  Więcej
 • Na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 73 §1 i art 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącym budynku inwentarskim (chlewni)" - maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 2450 szt. tuczników (343 DJP)  na Działce o numerze ewidencyjnym 520/2 położonej w miejscowości Lutocin, gmina Lutocin.

  BGN.6220.1.2020.2021.

  BGN.6220.1.2020.2021 Zawiadomienie

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin działając na podstawie art.49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na "Budowa Farmy Fotowoltaicznej " na działce o numerze ewidencyjnym 104 położonej w miejscowości Elżbiecin gmina Lutocin

  BGN.6220.7.2021

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości, że zostało wydane postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym Nr 551 położonej w miejscowości Lutocin, gmina Lutocin.

  BGN.6220.3.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art.49, art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach o numerach ewidencyjnych  302/2  i  302/3 położonych w miejscowości Pietrzyk gmina Lutocin.

  BGN.6220.6.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art.49, art. 10 art.49, art. 10 §1, art. 73 §1 i art 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia "Wykonanie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. na wykonanie otworów rozpoznawczo-eksploatacyjnych w celu budowy ujęcia wód podziemnych" na działce o numerze ewidencyjnym 527/12 położonej w obrębie ewidencyjnym Jonne, gmina Lutocin.

  BGN.6220.2.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) Wójt Gminy Lutocin zawiadamia o zakończeniu postepowania dotyczącego przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " - na działce o numerze ewidencyjnym 84/7 i 84/8 położonych w miejscowości Swojęcin gmina Lutocin

  BGN.6220.9.2020.2021

  Działając na podstawie art.49, art. 10 §1, art. 73 §1 i art 81  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247)  Wójt Gminy Lutocin podaje do publicznej wiadomości:

  BGN.6220.9.2020.2021.

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin działając na podstawie art.49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 247) 

  podaję do publicznej wiadomości

  BGN.6220.3.2021

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Budowa sześciu budynków kurników do chowu ściółkowego brojlera kurzego o obsadzie po 60.000 sztuk każdy (razem 1440 DJP) oraz 8 zbiorników na gaz płynny o pojemności po 6700 litrów każdy" na działce o numerze ewidencyjnym 177/1 położonej w miejscowości Przeradz Wielki gmina Lutocin

  zawiadamia strony postepowania 

  BGN.6220.10.2020.2021

   

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dla 1996 sztuk tuczników (279,44 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 444, 445 położonych w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin

  zawiadamia strony postepowania 

  BGN.6220.13.2020.2021

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Budowa czterech obiektów inwentarskich - kurników (łączna obsada 160 000 sztuk brojlera kurzego - 640 DJP) na działkach o numerach ewidencyjnych 44, 45, 46 położonych w miejscowości Chromakowo gmina Lutocin

  zawiadamia strony postępowania

  BGN.6220.11.2020.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną " - na działce o numerze ewidencyjnym 84/7 i 84/8 położonych w miejscowości Swojęcin gmina Lutocin

  zawiadamiam strony postepowania

  BGN.6220.9.2020.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "Zwiększenie obsady zwierząt w istniejącym budynku inwentarskim (chlewni)" maksymalna obsada na terenie gospodarstwa po realizacji planowanej inwestycji będzie wynosić 2450 sztuk tuczników (343 DJP) - na działce o numerze ewidencyjnym 520/2 położonej w miejscowości Lutocin gmina Lutocin

  zawiadamiam strony postępowania

  BGN.6220.1.2020.2021

  Więcej
 • Działając na podstawie art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.735 dalej kpa) oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 247) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu inwentarskiego z obory na chlewnię w ramach gospodarstwa" - po rozbudowie i modernizacji planuje się utrzymanie maksymalnie 1500 sztuk tuczników (210 DJP) - na działce o numerze ewidencyjnym 171/6 położonej w miejscowości Chrapoń gmina Lutocin

  zawiadamiam strony postępowania

  BGN.6220.2.2020.2021

  Więcej
Data stworzenia : 2019-03-19 09:51 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-03-19 09:51 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-31 11:22 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski