Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Urząd

 • Ochrona danych osobowych

  Ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy w Lutocinie

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin. Siedzibą Administratora jest Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lutocin@gminalutocin.pl lub listownie na w/w adres.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

              1)      wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Lutocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

              2)      wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Lutocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

                       Rozporządzenia.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

              1)      podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

              2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  3. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Urząd Gminy w Lutocinie, przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  Rozwiń artykuł Ochrona danych osobowych
 • Urząd Gminy w Lutocinie

  Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530

  tel. 023 6581001, wew. 30

  fax 023 6581002

  lutocin@gminalutocin.pl
  sekretariat@gminalutocin.pl

  ul.Poniatowskiego 1 

  09-317 Lutocin

  Rozwiń artykuł Urząd Gminy w Lutocinie
 • Sekretarz Gminy - Zbigniew Nosek

  Godziny pracy: codziennie od 7.30 do 15.30, pokój nr 6.

  kontakt: tel. 023 6581001 w.28 e-mail: sekretarz@gminalutocin.pl

  Rozwiń artykuł Sekretarz Gminy - Zbigniew Nosek
 • REFERAT FINANSOWY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Kierownik Referatu Finansowego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska -Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz


  Stanowisko ds. finansowo-księgowych 

  Sprawy prowadzi Podinspektor Sylwia Borowska

  Kontakt: skarbnik@gminalutocin.pl


  Stanowisko ds.finansowych - kasjer, ewidencja działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych, archiwum zakładowe

  Sprawy prowadzi Referent Klaudia Cywińska

  Kontakt: promocja@gminalutocin.pl


  Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań podatkowych, informatyzacji, rolnictwa i ochrony środowiska

  Sprawy prowadzi Inspektor Sławomir Sobolewski

  Kontakt: podatki@gminalutocin.pl


  Stanowisko ds. księgowości zobowiązań podatkowych, przetargów i ochrony środowiska

  Sprawy prowadzi Podinspektor Wioletta Szczesiak

  Kontakt::

  przetargi@gminalutocin.pl

  odpady@gminalutocin.pl

  Rozwiń artykuł REFERAT FINANSOWY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • REFERAT ORGANIZACYJNY

  Kierownik referatu organizacyjnego -Sekretarz Gminy  Zbigniew Nosek


  Stanowisko ds. kadr, obsługi księgowej, rozliczeń ZUS i US w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnej Bibliotece Publicznej

  Sprawy prowadzi Inspektor Elżbieta Orłowska


  Stanowisko ds. kadr, obsługi księgowej, rozliczeń ZUS i US Zespole Szkół w Lutocinie, Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym, Samorządowej Szkole Podstawowej im.Św. Stanisława Kostki w Swojęcinie

  Sprawy prowadzi Inspektor Ewa Jankowska


  Stanowisko ds.oświaty, kultury, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego (stypendia, zaopatrzenie szkół, sprawy poboru i rejestracji przedpoborowych, prowadzenie ewidencji ochotniczych straży pożarnych)

  Sprawy prowadzi Inspektor Witold Spychała
  Kontakt: oswiata@gminalutocin.pl


  Stanowisko ds. kancelaryjnych obsługa sekretariatu: przyjmowanie wniosków, podań od interesantów. 

  Sprawy prowadzi: Karolina Karska,

  Kontakt: sekretariat@gminalutocin.pl

  Rozwiń artykuł REFERAT ORGANIZACYJNY
 • REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

  Kierownik referatu:


  Stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym: ewidencja nieruchomości, geodezja rolna.
  Sprawy prowadzi: Inspektor Jolanta Gapińska
  kontakt: geodezja@gminalutocin.pl


  Stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.
  Sprawy prowadzi: Referent  Katarzyna Sobiech

  budownictwo@gminalutocin.pl


  Stanowisko ds. drogownictwa

  Sprawy prowadzi: Inspektor Maria Budzińska

  drogi@gmina.lutocin.pl

  Rozwiń artykuł REFERAT BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 • URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA LUDNOŚCI

  Stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gminy.

  Sprawy prowadzi: Zastępca Kierownika USC.Katarzyna Kotarska

  Kontakt: usc@gminalutocin.pl oraz rada@gminalutocin.pll

  Rozwiń artykuł URZĄD STANU CYWILNEGO I EWIDENCJA LUDNOŚCI
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-19 14:18 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-19 14:18 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-19 14:21 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski