Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

SESJE RADY KADENCJA 2018-2023

 • XLI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na godz. – 1300 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XLI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na część nieruchomości, położonej w obrębie Lutocin, gmina Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                  

   

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXIX Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa) na godz. – 1400 . Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XXVIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2022 dla Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                  

   

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) na godz. – 1400   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania: https://youtu.be/VxAbDrqZHqA

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXVII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz. – 1400   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lutocin.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania: https://youtu.be/6Vj3FnEpWog

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXVI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 28 października  2021 r. (czwartek) na godz. – 1500   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1430 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXVI Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania: https://youtu.be/beF3jDSNX2A

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXV Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 12 października  2021 r. (wtorek) na godz. – 1200   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Następujący porządek obrad XXXV Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jonne, gmina Lutocin z dotychczasowym najemcą.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

   

  Link do nagrania sesji: https://youtu.be/d9hCbRBARL0

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXIV Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 27 września  2021 r. (poniedziałek) na godz. – 1330   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXIV Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Lutocin na lata 2021- 2024.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad. 
  10. Link do nagrania Sesji: https://youtu.be/SD6qBxWd1WU
  Więcej
 • Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 19 sierpnia  2021 r. (czwartek) na godz. – 1100   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. 

  Następujący porządek obrad XXXIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego  w budynku nr 29 w Przeradzu Małym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na  rok szkolny 2021/2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/X61GYnsL9Vw

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXII Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 2 lipca  2021 r. (piątek) na godz. – 1100   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXII Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r..
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/mw_xjk_fgtc

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski 

  Więcej
 • XXXI Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 19 maja 2021 r. (środa) na godz. – 1300   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXI Sesji:

  Następujący porządek obrad XXXI sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r..
  5.  Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutocin wotum zaufania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin za 2020 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2019r. w  sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania Sesji:https://youtu.be/XmE5tere4wc

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXX Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Następujący porządek obrad XXX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2021 roku".
  5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lutocin na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Lutocin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutocin.
  8. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chrapoń, Gmina Lutocin.
  9. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji Zaprzysiężonych Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zamknięcie obrad.

   Przewodniczący Rady Gminy

   /-/  Wojciech Jakub Góralski

  Część I Sesji link do nagrania: https://youtu.be/_FmaBd6Fn_g

  Część II Sesji link do nagrania: https://youtu.be/qk3or62HYHo                                                                                                                                

                                                                                                                   

  Więcej
 • XXIX Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 24 luty 2021 r. (środa) na godz. – 1200 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Następujący porządek obrad XXIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/60/19 Rady Gminy w Lutocinie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Pani Anny Szmelcer: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.                                                 

  Nagranie z Sesji : (1) XXIX Sesja Rady Gminy - YouTube

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXXVIII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A.  

  Następujący porządek obrad XXVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                              Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXVII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1000

  Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Porządek obrad XXVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Oczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  6. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  10. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.
  12. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  13. Głosowanie autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  16. Podjęcia uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin na lata 2021-2025.
  17. Wolne wnioski i zapytania.
  18. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski    

  Nagranie sesji: https://youtu.be/xIEc3r1v2Uo

  Więcej
 • XXVI Sesja Rady Gminy

   

              Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXVI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu OSP ul.Żeromskiego 2a (parter). 

  Porządek obrad XXVI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski  

  link do nagrania: https://youtu.be/9CMjpoOszZk

  Więcej
 • XXV Sesja Rady Gminy

   Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1430 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1330 w lokalu OSP ul.Żeromskiego 2a (parter). 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania z Sesji: https://www.youtube.com/watch?v=WVxAaD7KkvA

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXIV Sesja Rady Gminy

   Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 5 października 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania: https://youtu.be/3Oo8rAtlPsQ

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XXIII Sesja Rady Gminy

         Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 września 2020 r. (wtorek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2020/2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lutocin do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Nagranie z Sesji: https://youtu.be/SXdW3UQwf5k

  Więcej
 • XXII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 28 sierpnia 2020 r. (piątek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie apelu Rady Gminy Lutocin w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/2jB9PKs8Ss4

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:46 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:46 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 12:04 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek