Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

SESJE RADY KADENCJA 2018-2023

 • XLVI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. – 1300   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.

   Następujący porządek obrad XLVI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  średniej  ceny  paliwa  w  Gminie  Lutocin  na  rok     szkolny 2022/2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ulicy Stefana Żeromskiego w Lutocinie z dotychczasowym dzierżawcą.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XLVI Sesja Rady Gminy Lutocin
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zapraszam na XLV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 7 lipca 2022 r. (czwartek) na godz. – 1300   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.

   Następujący porządek obrad XLV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.
  Rozwiń artykuł
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zapraszam na XLIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 31 maja 2022 r. (wtorek) na godz. – 1300   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Następujący porządek obrad XLIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2021r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu

  za 2021r.

  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad.

   

   

   

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XLIII Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) na godz. – 1400 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XLIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin za 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Lutocin.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2021 rok.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł
 • XLII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 14 marca 2022 r. (poniedziałek) na godz. – 1400 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XLI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2022 roku".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutocin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XLII Sesja Rady Gminy
 • XLI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na godz. – 1300 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XLI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na część nieruchomości, położonej w obrębie Lutocin, gmina Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                  

  Transmisja na zywo: https://crv.pl/transmisja-mini-mazowieckie-rada_gminy_lutocin

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                   Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XLI Sesja Rady Gminy Lutocin
 • XL Sesia Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XL Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 30 grudnia 2021 r. (czwartek) na godz. – 1400 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XL Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.                                                 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/  Wojciech Jakub Góralski

  Nagranie Sesji: https://youtu.be/9xxifBahlvg

  Rozwiń artykuł XL Sesia Rady Gminy Lutocin
 • XXXIX Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa) na godz. – 1400 . Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie, sala Nr 11.  Następujący porządek obrad XXVIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2022 dla Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 dla Gminy Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                  

  Nagranie z Sesji: https://youtu.be/Xea_ZR4slrQ

                                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/  Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXIX Sesja Rady Gminy Lutocin
 • XXXVIII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 13 grudnia 2021r.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) na godz. – 1400   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/90/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla Radnych Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania: https://youtu.be/VxAbDrqZHqA

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXVIII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 13 grudnia 2021r.
 • XXXVII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 22 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz. – 1400   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lutocin.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania: https://youtu.be/6Vj3FnEpWog

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                            /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXVII Sesja Rady Gminy
 • XXXVI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 28 października  2021 r. (czwartek) na godz. – 1500   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1430 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXVI Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  link do nagrania: https://youtu.be/beF3jDSNX2A

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXVI Sesja Rady Gminy Lutocin
 • XXXV Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXV Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 12 października  2021 r. (wtorek) na godz. – 1200   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Następujący porządek obrad XXXV Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Jonne, gmina Lutocin z dotychczasowym najemcą.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

   

  Link do nagrania sesji: https://youtu.be/d9hCbRBARL0

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXV Sesja Rady Gminy Lutocin
 • XXXIV Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 27 września  2021 r. (poniedziałek) na godz. – 1330   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXIV Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Lutocin na lata 2021- 2024.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad. 
  10. Link do nagrania Sesji: https://youtu.be/SD6qBxWd1WU
  Rozwiń artykuł XXXIV Sesja Rady Gminy
 • XXXIII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 19 sierpnia 2021r.

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 19 sierpnia  2021 r. (czwartek) na godz. – 1100   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. 

  Następujący porządek obrad XXXIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu położonego  w budynku nr 29 w Przeradzu Małym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na  rok szkolny 2021/2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/X61GYnsL9Vw

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXIII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 19 sierpnia 2021r.
 • XXXII Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 2 lipca  2021 r. (piątek) na godz. – 1100   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXII Sesji:

   

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r..
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/mw_xjk_fgtc

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski 

  Rozwiń artykuł XXXII Sesja Rady Gminy Lutocin
 • XXXI Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) zapraszam na XXXI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 19 maja 2021 r. (środa) na godz. – 1300   Sesję będzie poprzedzać  Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  Następujący porządek obrad XXXI Sesji:

  Następujący porządek obrad XXXI sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021 r..
  5.  Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutocin wotum zaufania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin za 2020 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2019r. w  sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania Sesji:https://youtu.be/XmE5tere4wc

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXI Sesja Rady Gminy
 • XXX Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Następujący porządek obrad XXX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2021 roku".
  5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lutocin na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Lutocin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutocin.
  8. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chrapoń, Gmina Lutocin.
  9. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji Zaprzysiężonych Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zamknięcie obrad.

   Przewodniczący Rady Gminy

   /-/  Wojciech Jakub Góralski

  Część I Sesji link do nagrania: https://youtu.be/_FmaBd6Fn_g

  Część II Sesji link do nagrania: https://youtu.be/qk3or62HYHo                                                                                                                                

                                                                                                                   

  Rozwiń artykuł XXX Sesja Rady Gminy
 • XXIX Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 24 luty 2021 r. (środa) na godz. – 1200 Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Następujący porządek obrad XXIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr X/60/19 Rady Gminy w Lutocinie z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji - listu otwartego Pani Anny Szmelcer: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.                                                 

  Nagranie z Sesji : (1) XXIX Sesja Rady Gminy - YouTube

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/ Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXIX Sesja Rady Gminy
 • XXXVIII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A.  

  Następujący porządek obrad XXVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Lutocin.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                              Wojciech Jakub Góralski

  Rozwiń artykuł XXXVIII Sesja Rady Gminy
 • XXVII Sesja Rady Gminy

  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 16 grudnia 2020 r. (środa) na godz. – 1000

  Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

  Porządek obrad XXVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Oczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  6. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2021-2023.
  9. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  10. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Zaopatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Lutocin projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.
  12. Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  13. Głosowanie autopoprawek do uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
  15. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  16. Podjęcia uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin na lata 2021-2025.
  17. Wolne wnioski i zapytania.
  18. Zamknięcie obrad.                                                 

   

                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski    

  Nagranie sesji: https://youtu.be/xIEc3r1v2Uo

  Rozwiń artykuł XXVII Sesja Rady Gminy
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-14 15:46 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:46 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 12:04 Osoba modyfikująca :