Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Postępowanie z odpadami EPS (styropianem)

Pomoc żywnościowa oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lutocin, przeznaczonych do oddania w najem

Rozporządzenie nr 42 Wojewody mazowieckiego ws. zwalczania grypy ptaków

Informacja nt spotkań informacyjnych dotyczących ASF - 28.10.2021 Nadleśnictwo Lidzbark

informacja o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację

Szanowni Państwo,

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Lutocin na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1 w Sali kawiarenki internetowej w dniu 03.09.2021 r. (piątek) w godzinach 8:40 – 11:30.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie można uzyskać informację o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotację. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowe ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże osobom zainteresowanych kierunki wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, a także poinformuje do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o wsparcie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

 • Plakat informacyjny w ramach kampanii informacyjnej „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF (2).jpg

  Plakat informacyjny w ramach kampanii informacyjnej „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF (2).jpg

Uwaga - ASF Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu żuromińskiego

Uwaga - nowe zagrożenie Ptasią Grypą, nasz gmina znalazła się w obszarze zagrożonym

ZBIÓR ZALECEŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W STREFACH RESTRYKCJI ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM ASF

Stosuje się strefy restrykcji:

Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

40 dni - w obszarze zapowietrzonym ( strefa niebieska )

30 dni - w obszarze zagrożonym (strefa czerwona )

 

 Strefa niebieska (obszar zagrożenia - zapowietrzony) – min. 3 km od miejsca wystąpienia ogniska ASF

 • W obrębie strefy niebieskiej:
 • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
 • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
 • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii.
 • Poza strefę niebieską w granicach Polski:
 • można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,
 • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia
 • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
  • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) – min. 7 km poza obszar zapowietrzony

 • W obrębie strefy czerwonej:
  • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
  • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
  • istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).
 • Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
  • przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,
  • dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, · pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem,
   • nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Strefa żółta (obszar ochronny)

 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
 • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
 • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
 • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 

ABY PRZECIWDZIAŁAĆ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF MINISTER ROLNICTWA WYDAŁ ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE ZASDY POSTĘPOWANIA W GOSPODARSTWACH PROWADZACYCH CHÓW I HODOWLĘ ŚWIŃ, OBRÓT SUROWCEM ORAZ POSTĘPOWANIA PRZY KONTAKCIE Z DZIKAMI

Na terenie zwanych „obszarem ochronnym”, na obszarach „objętych ograniczeniami”, oraz na „obszarach zagrożenia” nakazane jest:

1) utrzymywanie świń w gospodarstwie:

a) w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi,

b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2) sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;

3) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed:

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

c) wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;

d) wjazdami i wejściami do miejsc przeznaczonych do prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń oraz miejsc przeznaczonych na targi, w których są gromadzone świnie przed przemieszczeniem do rzeźni lub do przedsiębiorstwa;

5) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;

6) bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń;

7) używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

8) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

9) W przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym wybieg dla świń zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

Jednocześnie na obszarach tych zakazuje się:

1) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

2) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

3) w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.

4) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń,

5) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

6) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń;

7) prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub innych miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność;

8) dokarmiania dzików.

9) polowań zbiorowych z udziałem psów.

OZNACZENIA OBSZARÓW:

Strefa niebieska (obszar zagrożenia - zapowietrzenia) – strefa, w której wystąpiły ogniska ASF u świń, jak również przypadki u dzików

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) – występują w niej przypadki ASF u dzików

Strefa żółta (obszar ochronny) – strefa bez przypadków i ognisk ASF

Obszary ograniczeń w związku z wystąpieniem ASF ustala Powiatowy Lekarz Weterynarii.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Lutocinie informuje, że w dniu 09.08.2021r. (poniedziałek) od godz. 10.00  do 15.00 zostanie utworzony mobilny punkt szczepień. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych do zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson przeciw COVID19. 

Szczepienia będą odbywać się w w Budynku Urzędu Gminy w Lutocinie (wejście po posterunku policji).

                                                                   

                                                                                            Wójt

                                                                                               Jacek Kołodziejski

INFORMACJE

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-14 15:39 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2019-02-14 15:39 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-17 15:09 Osoba modyfikująca :