Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Sposób segregacji odpadów

 • ecovir_harmonogramy_2021_Lutocin_1_2.jpg

  ecovir_harmonogramy_2021_Lutocin_1_2.jpg

Harmonogram odbioru odpadów w 2022 roku

 • ecovir_harmonogramy_2021_Lutocin_1_1.jpg

  ecovir_harmonogramy_2021_Lutocin_1_1.jpg

  Szczypiornia, Pietrzyk, Głęboka, Szoniec, Psota, Dębówka, Chrapoń, Boguszewiec.

 • ecovir_harmonogramy_2022_Lutocin_2_1.jpg

  ecovir_harmonogramy_2022_Lutocin_2_1.jpg

  Swojęcin, Obręb, Zimolza, Jonne, Felcyn, Elżbiecin.

 • ecovir_harmonogramy_2022_Lutocin_3_1.jpg

  ecovir_harmonogramy_2022_Lutocin_3_1.jpg

  Chromakowo, Przeradz Wielki, Przerzdz Nowy, Przeradz Mały, Mojnowo, Siemcichy.

 • ecovir_harmonogramy_2022_Lutocin_4_1.jpg

  ecovir_harmonogramy_2022_Lutocin_4_1.jpg

  Lutocin, Parlin, Seroki

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 1 stycznia 2022r.

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia 2022r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat wynoszą:

 • 17,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny (na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, pozostałości z segregacji - zmieszane);
 • 51,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie zostały zebrane w sposób selektywny (opłata podwyższona).

 

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pozostaje bez zmian i wynosi 2,00 zł od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - odbieranie odpadów

INFORMACJA

w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

 

Wójt Gminy Lutocin przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

•   uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

•   zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza),

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi            na terenie Gminy Lutocin wpis do rejestru działalności regulowanej. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybraną firmą.

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów -  proszę o dostarczanie do Urzędu Gminy Lutocin ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje wezwaniem do ich okazania.

 

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Brak złożenia przedmiotowych dokumentów skutkować będzie szczegółową kontrolą działalności przez pracowników Urzędu Gminy oraz dalszym postępowaniem nakazującym wykonanie tego obowiązku.

 

Wójt Gminy Lutocin

/-/ Jacek Kołodziejski

Informacje o odbieraniu odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 lutego 2021r.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia 2021r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat wynoszą:

 • 13,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny (na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, pozostałości z segregacji - zmieszane);
 • 39,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie zostały zebrane w sposób selektywny (opłata podwyższona).

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pozostaje bez zmian i wynosi 1,00 zł od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

 • Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca (płatne z góry)
 • Nr konta bankowego:  21 8212 0009 0011 3335 2007 0014
 • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za 2021 rok, w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.01.2021r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Gospodarka odpadami

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-14 15:54 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:54 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-28 08:31 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski