Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XXX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godz. – 1200 Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1100 w lokalu  OSP w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2A. 

Następujący porządek obrad XXX Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2021 roku".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lutocin na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Lutocin w Lokalnej Grupie Działania prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy z siedzibą w Ciechanowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lutocin.
 8. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chrapoń, Gmina Lutocin.
 9. Podjęcie uchwały sprawie rozpatrzenia petycji Zaprzysiężonych Członków Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2021.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  /-/  Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2021-03-24 14:56 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2021-03-24 14:56 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski