Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XVIII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 30 kwietnia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.00

Porządek obrad XVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SPZZOZ w Żurominie na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin za 2019 rok.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Link do nagrania: https://youtu.be/JgxihK1qARA


Data wytworzenia: 2020-04-23 13:13 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-04-23 13:13 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski