Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XVI Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 27 lutego 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

Porządek obrad XVI Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutocin na lata 2019-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2021 -2024"
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Jakub Góralski

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=AyT3tVAk9rM&t=27s


Data wytworzenia: 2020-02-20 13:21 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-02-20 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-14 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski