Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XIX Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 22 maja 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 22 maja 2020 r. (piątek) na godz. – 1330   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1130 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

Porządek obrad XIX Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
 6. Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                Wojciech Jakub Góralski 


Data wytworzenia: 2020-05-19 10:07 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2020-05-19 10:07 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-10 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski