Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

XIII Sesja Rady Gminy Lutocin w dniu 28 listopada 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14.15 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.45

Porządek obrad XIII Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Boguszewcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutocinie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania rocznego programu współpracy Gminy Lutocin  z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2020 rok.                                        
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Lutocin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Jakub Góralski


Data wytworzenia: 2019-11-25 12:33 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2019-11-25 12:33 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-02 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski