Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

UWAGA! - OGNISKO ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW W NASZEJ GMINIE

W dniu 24 marca 2021r. Wojewoda mazowiecki rozporządzeniem nr 5 uznał teren naszej gminy obszarem zagrożonym a miejscowości: Chromakowo, Przeradz Nowy, Przeradz Wielki, Przeradz Mały, Mojnowo, Swojęcin, Siemcichy i Obręb  obszarem zapowietrzonym.

W obszarze zapowietrzonym;

1) nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,

c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,

e) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie,

– niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

2) zakazuje się:

a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

– kontaktu z drobiem i innymi ptakami,

– dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,

b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie wyraził zgodę, o której mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwalczania,

c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,

d) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,

e) organizowania polowań na ptaki łowne,

f) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego,

g) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

– z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

– co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

2. Jeżeli niemożliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

1) uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

2) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

W załączeniu pełna treść rozporządzenia z nakazami i zakazami dla całego obszaru zagrożonego..

link do strony wojewody: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejne-ognisko-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow-hpai-na-mazowszu--rekomendacje-wojewody

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-03-25 09:14 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2021-03-25 09:14 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-25 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski