Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin. Siedzibą Administratora jest Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: lutocin@lutocin.i-gmina.pl lub listownie na w/w adres.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

            1)      wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Lutocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

            2)      wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Lutocinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

                     Rozporządzenia.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

            1)      podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

            2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych (tzw. podmioty przetwarzające).

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. W zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
  3. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Urząd Gminy w Lutocinie, przy czym podanie danych jest: obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Data wytworzenia: 2019-04-17 14:37 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-04-17 14:37 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski