Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Informacje Administratora Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutocinie

Siedziba administratora danych osobowych:

ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail:

lutocin@lutocin.i-gmina.pl lub listownie na w/w adres

tel. 23 658-10-01.

Dane osobowe wykorzystujemy w celach:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie realizowanych zadań;

2) wypełnianie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

3) realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

4) zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;

5) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

6) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny

7) charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

8) profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;

9) ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Dane z innych źródeł:

W związku z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych na administratora, przetwarzamy dane osobowe udostępniane przez inne podmioty, które posiadają dane istotne w prowadzonych postępowaniach.

Odbiorcy danych osobowych:

- Podmioty świadczące w imieniu i na rzecz GOPS w Lutocinie usługi oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa m.in. Samorządowe

Kolegium Odwoławcze, Sąd, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne podmioty uprawnione do kontroli;

- Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Lutocin, którym administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;

W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane również do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności; 
- obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
-podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie. 
b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 
 - podmiotom czy jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa, 
- podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do swoich danych,
-uzyskania kopii danych,
-modyfikacji i poprawienia swoich danych,
-usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
- sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
-sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
-w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
- przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Okres  przetwarzania  danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do wniesienia skargi:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych( adres siedziby: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.


Data wytworzenia: 2019-02-19 14:50 Autor: lutocin@nowybip.pl Data publikacji: 2019-02-19 14:50 Osoba udostępniająca na stronie: lutocin@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-19 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-11 09:40 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski