Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy - informacje 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie Gminy Lutocin obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane  w Urzędzie Gminy w pokojach Nr 1, 2, 3.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 • Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określił Minister Klimatu i Środowiska  w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutocin.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • papierowo w Urzędzie Gminy Lutocin w godzinach: poniedziałek – piątek 7.30- 15.30

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy w Lutocinie w godzinach 7.30-15.30 pod numerem 23 6581001 wew. 22, 23, 24, 32.

 • Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia    30.11.2022 r.
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o dodatek węglowy

Darmowe wsparcie psychologiczne

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

 

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe:

 • Kategoria I – Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
 • Kategoria II – Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Ta kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Cel konkursu

Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.

Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Rządowe dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora

Na zdrowie - Twój wybór

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Lutocin

Turnusy rehabilitacyjne - Informacja KRUS w Żurominie

Wojska Obrony Terytorialnej

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej 

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lutocin przeznaczonych do oddania w najem

Stosownie do art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 1899) oraz Uchwały Nr XLI/224/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na część nieruchomości położonej w obrębie Lutocin, gmina Lutocin

Wójt Gminy Lutocin

przeznacza do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 oznaczonej Nr działki 178/1 położonej w obrębie Lutocin gmina Lutocin.

BGN.6845.1.2022

Czyste Powietrze - zmiany w dofinansowaniu od 1 stycznia 2022r.

Zmiany w Czystym Powietrzu

Informacja o realizacji zadania pn. Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin

Wójt Gminy Lutocin informuje o możliwości bezpłatnego korzystania z internetu w miejscach zainstalowania hotspotów na terenie gminy Lutocin.

Punkty zewnętrzne: Lutocin - park, ul. Poniatowskiego i ul. Żeromskiego oraz Boguszewiec k. świetlicy

Punkty wewnętrzne: Remiza OSP Jonne, WDK Przeradz Wielki, Szkoły w Lutocinie, Swojęcinie i Przeradzu Małym oraz w Urzędzie Gminy w Lutocinie

 

Informacja o dofinansowaniu zakupu sprzętu komputerowego dla Szkoły Samorządowej w Przeradzu Małym

Gmina Lutocin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym  otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Lutocin realizuje wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 który jest współfinansowany z budżetu państwa.

Kwota dotacji na rok 2021 wynosi 5814 zł.

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Lutocin przeznaczonych do oddania w najem.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampania społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

300+ pomoc w składaniu wniosku - Lutocin, dnia 13 września od 9.oo do 13.oo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przez Gminę i jest niezależny od inwentaryzacji źródeł ciepła prowadzonych przez Gminę oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca nawet jeśli wcześniej wypełnił ankietę dla Gminy, czy też wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

Szczegółowe informacje oraz link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie internetowej: zone.gunb.gov.pl.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

EURES Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Uwagi i propozycje do projektu można składać do 8 sierpnia 2021 roku.

 1. Zaproszenie do współpracy
 2. Formularz zgłoszenia propozycji do projektu Rocznego programu współpracy  

Pilne - Informacja nt. jakości wody pitnej z wodociągu i ujęcia Lutocin

Nabór wniosków - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Lutocin informuje, iż gmina Lutocin przystąpi do realizacji programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców gminy Lutocin odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

 • Folii rolniczych,
 • Siatki i sznurka do owijania balotów,
 • Opakowań po nawozach,
 • Big Bagów.

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) będą zobowiązani do wygenerowania przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w urzędzie gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin w terminie do 9 lipca 2021 r.

UWAGA! Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Komunikat PLW.jpg

  Komunikat PLW.jpg

Informacja z Urzędu Skarbowego - załatwianie spraw

 • eUS_mix_ost2.jpg

  eUS_mix_ost2.jpg

Zostań Rodziną Zastępczą

Grupa wsparcia ADRA

Szanowna Pani/Szanowny Panie:

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie. Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU. Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:

Jakub Juszczyk

ADRA Polska
+ 48  690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:

Urszula Hajn

ADRA Polska
+ 48  790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-14 15:45 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2022-08-17 10:15 Osoba modyfikująca :