Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność gminy Lutocin przeznaczonych do oddania w najem.

Kurs e-learningowy dla dzieci "Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy"

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampania społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

Komunikat o utrudnieniach w dostawie wody w związku z realizacją inwestycji "Rozbudowa SUW w Lutocinie"

Wójt Gminy Lutocin informuje, że w związku z zaawansowanymi pracami w obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Lutocinie w ramach zadania "Rozbudowa SUW w Lutocinie" w miesiącach wrzesień, październik i listopad bieżącego roku mogą występować ograniczenia w dostawie wody oraz obniżenie jej jakości tj. okresowe braki lub niskie ciśnienie wody, woda o zmienionej barwie.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

                                 Wójt

                    Jacek Kołodziejski

300+ pomoc w składaniu wniosku - Lutocin, dnia 13 września od 9.oo do 13.oo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców

Szanowni Państwo, od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego a wykonywany przez Gminę i jest niezależny od inwentaryzacji źródeł ciepła prowadzonych przez Gminę oraz Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Najważniejsze informacje:
– deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca nawet jeśli wcześniej wypełnił ankietę dla Gminy, czy też wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym,
– deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
– na złożenie deklaracji właściciele/ zarządcy istniejących budynków mają 12 miesięcy czyli do dnia 01 lipca 2022 r., dla budynków nowopowstałych w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji grzewczej,
– w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku,

Szczegółowe informacje oraz link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie internetowej: zone.gunb.gov.pl.

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - odbieranie odpadów

Informujemy że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z dnia 30.08.2021r. został przeniesiony na dzień 04.09.2021r. 

Termin dotyczy sklepów, szkół, działalności gospodarczej itp.

Szczepimy się z OSP Lutocin

Ochotnicza Straż Pożarna w Lutocinie przystępuje do akcji pod nazwą "Szczepimy się z OSP". Mamy podpisaną umowę z mobilnym punktem szczepiennym. Szczepienia odbywać  się będą w dniach 20 i 24 sierpnia 2021r. w remizie OSP w godzinach od 18.00 do 20.00. W wyżej wymienionych terminach będzie możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson przeciw Covid19.

Wszystkich zainteresowanych szczepieniami zapraszamy..

 Zarząd OSP Lutocin.

300+ pomoc w składaniu wniosku

EURES Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Uwagi i propozycje do projektu można składać do 8 sierpnia 2021 roku.

 1. Zaproszenie do współpracy
 2. Formularz zgłoszenia propozycji do projektu Rocznego programu współpracy  

Pilne - Informacja nt. jakości wody pitnej z wodociągu i ujęcia Lutocin

Nabór wniosków - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Lutocin informuje, iż gmina Lutocin przystąpi do realizacji programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców gminy Lutocin odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

 • Folii rolniczych,
 • Siatki i sznurka do owijania balotów,
 • Opakowań po nawozach,
 • Big Bagów.

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) będą zobowiązani do wygenerowania przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w urzędzie gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin w terminie do 9 lipca 2021 r.

UWAGA! Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NSP 2021 - weź udział w loterii

 • Ostatnia szansa (loteria NSP).png

  Ostatnia szansa (loteria NSP).png

 • Rachmistrzowie ruszają w teren.png

  Rachmistrzowie ruszają w teren.png

Narodowy Spis Powszechny - od 23 czerwca pracę w terenie rozpoczynają rachmistrzowie spisowi.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że na terenie całego województwa mazowieckiego od 23 czerwca pracę w terenie rozpoczynają rachmistrzowie spisowi.

Rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które jeszcze się nie spisały przez Internet lub telefon. Warto skorzystać z tej możliwości i wypełnić obowiązek spisowy, aby nie myśleć o tym podczas wakacji.

Odmowa udzielenia odpowiedzi podczas wywiadu realizowanego przez rachmistrza spisowego skutkuje przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie.

Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie epidemicznym. Są zabezpieczeni w środki ochrony, a wywiad można przeprowadzić w bezpiecznej odległości.

Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien on być okazany na samym początku rozmowy. Sprawdzić tożsamość rachmistrza możemy przez aplikację internetową na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ lub dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • Komunikat PLW.jpg

  Komunikat PLW.jpg

Informacja z Urzędu Skarbowego - załatwianie spraw

 • eUS_mix_ost2.jpg

  eUS_mix_ost2.jpg

Zostań Rodziną Zastępczą

Odbiór odpadów - Lutocin, Seroki i Parlin

Informujemy mieszkańców wsi Lutocin, Seroki i Parlin, że z powodu awarii pojazdu, odpady zmieszane będą odebrane w dniu

13 marca 2021r. - sobota

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Gminne Biuro Spisowe

Komunikat Centralnego Biura Spisowego
Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 

 

Wójt Gminy Lutocin

Gminny Komisarz  Spisowy w Lutocinie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 1.02.2021 - 9.02.2021 rok

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Lutocinie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku – JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktów:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail,
 1. oświadczenie o:

a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,

c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,

d. zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.

e. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty
 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lutocinie, 09-317 Lutocin, ul.Poniatowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do spisu powszechnego NSP 2021”
 • lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: sekretariat@lutocin.i-gmina.pl , platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lutocinie oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Lutocinie – nr tel. (23)6581001 w.28 lub w.121.

 

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Lutocin
 

Jacek Kołodziejski

 

Formularz oferta kandydata na rachmistrza spisowego NSP 2021

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Grupa wsparcia ADRA

Szanowna Pani/Szanowny Panie:

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w grupach wsparcia online, w celu zadbania o swoją kondycję psychiczną i dobre samopoczucie. Działamy już na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie, wspierając społeczność Dzielnicy Śródmieście w ramach projektu współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W trakcie realizacji projektu zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważne jest dotarcie z pomocą do osób w potrzebie, dlatego postanowiliśmy poszerzyć nasze działanie i  dać możliwość realnego wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom województwa mazowieckiego.

W ramach projektu świadczymy następujące wsparcie:

Darmowe grupy wsparcia online

Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU  są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem:  https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa Mazowieckiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Projekt ten jest finansowany ze środków Fundacji PZU. Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:

Jakub Juszczyk

ADRA Polska
+ 48  690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Kontakt dla mediów:

Urszula Hajn

ADRA Polska
+ 48  790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl 

Mazowiecki Program Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów do Nauczania Zdalnego

Gmina Lutocin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Zespół Szkół w Lutocinie Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego[1] oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 

[1] Dotyczy wyłącznie tych Partnerów, którzy w Ankiecie Partnera projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, oświadczyli że szkoła objęta wsparciem nie posiada monitora interaktywnego, zakupionego w ramach innych inicjatyw, finansowanych ze środków europejskich lub krajowych.

Data stworzenia : 2019-02-14 15:45 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-17 08:58 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek