Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Zakończenie i odbiór inwestycji "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lutocinie"

16 grudnia 2021r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin z inspektorami nadzoru, pracownikami Zakładu Usług Wodnych w Mławie i przedstawicielami wykonawcy dokonała odbioru inwestycji "Modernizacja SUW w Lutocinie" Modernizacja  ma wpływ na kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej do wszystkich miejscowości podłączonych do tej sieci, tj. Lutocina, Serok, Parlina, Elżbiecina i Felcyna. Inwestycja ma także wpływ na poprawę efektywności energetycznej SUW-u.  W przetargu na modernizację SUW-u w Lutocinie najkorzystniejszą ofertę złożyło PPU.PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.j za kwotę 2.064.536,41zł. Gmina Lutocin na wykonanie inwestycji otrzymała 500.000 zł z (RFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.000.000zł z kredytu i 564.536,41zł środków z budżetu. Dotychczas działająca stacja uzdatniania wody w Lutocinie została oddana do użytku w połowie lat 80-tych. Budynek i urządzenia uzdatniające były w złym stanie technicznym co wpływało na słabą jakość wody. 

Wójt Gminy Lutocin podpisał umowę na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin ..." na kwotę 2.319.250zł

15 grudnia 2021r. Wójt Jacek Kołodziejski i Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz podpisali umowę na realizację inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE" na kwotę 2.319.250zł. Wykonawcą będzie konsorcjum COMFORT-THERM z Naruszewa i Płońska oraz HEALTHCARE SUPPORT TEAM z Lublina. Wykonawca ma zrealizować zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja zostanie wykonana ze środków:

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku SG ZOZ-u przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie i budynku Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul.Szkolnej 14.

Na budynku ZOZ-u zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, ocieplony stropodach z wymianą poszycia, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i montaż paneli fotowoltaicznych.

W Zespole Szkół przy ul.Szkolnej 14 zostaną ocieplone ściany zewnętrzne i stropodach z wymiana poszycia, zostaną wymienione luxfery, drzwi zewnętrzne. Wymienione zostaną piece CO i system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Gmina Lutocin uruchomiła 13 punktów dostępowych do szybkiego internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Gmina Lutocin uruchomiła 13 punktów dostępowych do szybkiego internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 realizując projekt pod nazwą "Publiczny internet dla mieszkańców gminy Lutocin"

cztery punkty zewnętrzne:

 • 3 w Lutocinie (park, ul. Poniatowskiego i ul.Żeromskiego)
 • 1 w Boguszewcu - KGW

dziewięć punktów wewnętrznych:

 • Urząd Gminy w Lutocinie - 2
 • Zespół Szkół w Lutocinie - 2
 • OSP Jonne
 • SSP w Przeradzu Małym
 • SSP w Swojęcinie
 • Szkoła w Chraponi
 • KGW w Przeradzu Wielkim

Zadanie zrealizowano w całości. 

Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Jonnem

19 października 2021r. dokonano odbioru inwestycji "Wykonanie ogrodzenia panelowego na placu zabaw w Jonnem". Środki na ogrodzenie  o długości 82,5m zabezpieczono w budżecie Gminy Lutocin w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Jonne w kwocie 4.430zł. Ogrodzenie panelowe zamontowano na podmurówce betonowej.

 

Remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzymin

14 października 2021r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin dokonała odbioru zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 460410W Przeradz-Siemcichy-Będzymin" o długości 995m. Przebudowa drogi obejmowała położenie nowej nawierzchni bitumicznej na szerokości 5m i długości 995m. Koszt inwestycji 160.324,35zł. Zadanie wykonano w całości z budżetu Gminy Lutocin.

Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin-Boguszewiec

14 października 2021r. komisja powołana przez Wójta Gminy Lutocin dokonała odbioru zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin - Boguszewiec" o długości 661m. Przebudowa drogi obejmowała poszerzenie z 3,8m do 5m i ułożenie na poszerzonym odcinku nowej nawierzchni bitumicznej. Koszt inwestycji 139.920,25zł. Gmina Lutocin na wniosek Wójta otrzymała 50.000zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach FOGR.

Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mojnowie

Rada sołecka w  Mojnowie wniosła do Rady Gminy o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 12.200zł na zadanie pod nazwą "Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Mojnowie". Za powyższą kwotę na wykonane  w latach wcześniejszych ocieplenie budynku położono nowy tynk strukturalny.

Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Chrapoń

Sołectwo Chrapoń wniosło do Rady Gminy Lutocin o zabezpieczenie w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 19.142,70zł na zadanie pod nazwą "Modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Chrapoń". Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. Za łączną kwotę 29.142,70zł położono glazurę i terakotę w kuchni, zakupiono część szafek kuchennych, zlewozmywak, okap kuchenny, stoły kuchenne, karnisze, firany i zasłony. Na dużej sali odnowiono podłogę przez cyklinowania i lakierowanie.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy budynku świetlicy w Swojęcinie

Rada sołecka w Swojęcinie  w budżecie gminy Lutocin przeznaczyła środki funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 15.480zł na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Swojęcinie". Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. W łącznej kwocie 25.480zł przed budynkiem świetlicy utwardzono teren o powierzchni 196m2 kostką polbruk.

Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec

Wspólnota sołectwa Boguszewiec wniosła do Rady Gminy o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2021r. w kwocie 12.630 zł na zadanie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec". Wójt Gminy Lutocin złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 10.000zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. W łącznej kwocie 22.630zł przy budynku gminy wykorzystywanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszewcu ustawiono wiatę, utwardzono teren kostką brukową, zakupiono stoły i ławki, nasadzono krzewy ozdobne.

Stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021

39 uczniów szkół podstawowych odebrało stypendia i listy gratulacyjne za wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/21 Stypendia i listy gratulacyjne zostały wręczane w dniu 1 października 2021r. w Zespole Szkół w Lutocinie. Stypendium otrzymało 23 uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie, 7 uczniów z SSP im.Św.St.Kostki w Swojęcinie i 9 uczniów z SSP w Przeradzu Małym.  Uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VIII Gminy Lutocin spełnili następujące kryteria: w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,2.  Życzenia stypendystom, gratulacje rodzicom i nauczycielom złożył Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski, Dyrektor Zespołu Szkół  w Lutocinie Anna Paluszewska, Dyrektor SSP w Przeradzu Małym Renata Szymańska i Dyrektor SSP im.Św.St.Kostki Anna Jakowska. 

ZS1  ZS2  ZS3  ZS4  ZS5  ZS6  ZS7  ZS8 ZS9  ZS10  ZS11  ZS12  ZS13  ZS14  ZS15  ZS16  ZS17  ZS18  ZS19  ZS20  ZS21 ZS22

SSPPrz1  SSPPrz2  SSPPrz3  SSPPrz4  SSPPrz5  SSPPrz6  SSPPrz7  SSPPrz8 SSPPrz9

SSPSw1  SSPSw2  SSPSw3  SSPSw4  SSPSw5  SSPSw6  SSPSw7

 

Wójt Gminy Lutocin podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Gmina Lutocin otrzymała 43.430 zł z programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021"

W ramach wniosku złożonego prze Wójta Gminy Lutocin na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego oraz kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka jednostka OSP Lutocin otrzyma dofinansowanie na zakup hełmów strażackich z latarką, butów strażackich, ubrań specjalnych, rękawic specjalnych, lancy kominowej, bosaka dielektrycznego, prądownicy turbo jet, poduszek wysokociśnieniowych do unoszenia pojazdów, kurtyny wodnej i opryskiwacza. W części remontowej dofinansowanie obejmie modernizację garażu OSP Lutocin: docieplenie sufitu, ścian, położenie płytek na podłodze  - łącznie dofinansowanie wyniesie 43.430zł. Wnioskowana wartość inwestycji wyniesie 61.860 zł.

Wójt Gminy Lutocin podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na środki z MIAS

Gmina Lutocin otrzyma 30.000zł

1 lipca 2021r. Wójt i Skarbnik podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji w trzech sołectwach w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS).

 1. Zagospodarowanie terenu gminnego wokół budynku handlowo-usługowego w miejscowości Boguszewiec. W ramach przedmiotowego zadania zostanie ułożona kostka brukowa, nasadzone zostaną rośliny ozdobne.  Ustawiona zostanie wiata ze stołami i ławkami. Koszt zadania 22.630zł.
 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Swojęcin. W ramach zadania zostanie ułożona kostka brukowa przed świetlicą wiejską. Koszt zadania 32.108zł.
 3. modernizacja i wyposażenie świetlicy w miejscowości Chrapoń. W ramach zadania zostanie wymieniona stolarka drzwiowa, renowacja i wymiana podłogi w świetlicy, odnowienie kuchni (położenie glazury i terakoty), zostaną również zakupione meble i akcesoria kuchenne.

Wójt Gminy Lutocin podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

Gmina Lutocin otrzymała 400.000zł z RFIL  i 1.460.414 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wójt Gminy Jacek Kołodziejski i Skarbnik Gminy Justyna Dobiesz  podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" .

W ramach tej inwestycji zostanie wykonana termomodernizacja budynku SG ZOZ-u przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie i budynku Zespołu Szkół w Lutocinie przy ul.Szkolnej 14.

Na budynku ZOZ-u zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, ocieplony stropodach z wymianą poszycia, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i montaż paneli fotowoltaicznych.

W Zespole Szkół przy ul.Szkolnej 14 zostaną ocieplone ściany zewnętrzne i stropodach z wymiana poszycia, zostaną wymienione luxfery, drzwi zewnętrzne. Wymienione zostaną piece CO i system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. Kosztorys całości inwestycji opiewa na kwotę 2.565,956  zł.

Wójt Gminy złożył wniosek o dofinansowanie  zadania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego gmina otrzyma 1.460.414zł. Z trzeciego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wójt złożył wniosek o zmianę przeznaczenia 400.000zł z modernizacji SUW w Lutocinie na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej" . Pozostała kwota 705.542zł została zabezpieczona ze środków własnych Gminy Lutocin.

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lutocinie. Gmina otrzymała 500.000zł z RFIL

 

Trwają prace przy rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody przy ul.Sierpeckiej w Lutocinie. Rozbudowa zapewni spójność sieci wodociągowej przez zapewnienie ciągłego dostarczania wody do celów konsumpcyjnych dla mieszkańców gminy Lutocin podłączonych do SUW. Inwestycja poprawi stan bezpieczeństwa dla osób fizycznych jak i podmiotów korzystających z sieci wodociągowej: Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół, Apteki, Poczty, sklepów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podniesiony zostanie standard techniczny stacji uzdatniania przez całkowita wymianę i podniesienie parametrów jakościowych i wydajnościowych zamontowanych urządzeń i modernizację budynku SUW-u. 

Przebudowa stacji będzie miała wpływ na kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej do wszystkich miejscowości podłączonych do tej sieci, tj. Serok, Parlina, Elżbiecina i Felcyna.

Do przetargu na przebudowę SUW-u w Lutocinie stanęło 6 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PPU.PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp.j za kwotę 2.064.536,41zł.

Gmina Lutocin na wykonanie inwestycji otrzymała 500.000 zł z (RFIL) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.000.000zł z kredytu i 564.536,41zł środków z budżetu.

Na terenie stacji zamontowano 2 zbiorniki retencyjne po 114 m3 każdy

Wykonano nową elewację z ociepleniem 10cm, ze stolarka okienną i wymieniono dach z eternitu nas blachodachówkę.

Wewnątrz budynku wylano nowe posadzki. Zdemontowane zostaną wszystkie stare zbiorniki hydroforowe, areatory, filtry ciśnieniowe, rurociągi, filtry do uzdatniania wody i całkowita aparatura sterująca poborem i dostarczaniem wody. W ich miejsce zostaną zamontowane nowe areatory i pompy ze sterowaniem do utrzymania właściwego ciśnienia w sieci. Zabezpieczeniem będą 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 228m3. Stara armatura zostanie zdemontowana.

Teren zostanie zabezpieczony nowym ogrodzeniem panelowym o długości 222m i bramą wjazdową.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2021-08-02 12:50 Autor : Data publikacji : 2021-08-02 12:50 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-13 09:25 Osoba modyfikująca :