Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla ofiar wojny z Ukrainy

Komunikat o wznowieniu przyjmowania klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starosta Żuromiński zawiesza udzielanie porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu żuromińskiego, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Decyzja ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług. Usługi będą świadczone na odległość poprzez telefon oraz z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość. Zawieszenie działalności następuje na okres od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r. z możliwością przedłużenia.

W przypadku komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail: npp@zuromin-powiat.pl, fax: (23) 657-35-35, przez skrzynkę ePUAP na adres: /q4r845xtvv/SkrytkaESP lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin, wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
W sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do INTERNETU osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej wraz w wymaganymi oświadczeniami, ustnie przez telefon podając imię, nazwisko, adres i numer PESEL (lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość). Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu (23) 657-47-00 wew. 39.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

ZAKRES NIEODPŁATNEJ POMOCY NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:
 poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tymw związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 nieodpłatną mediację.
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje
rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest
informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe, problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz nieodpłatną mediację.
NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuję:
 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz
korzyści z tego wynikających;
 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 przeprowadzenie mediacji;
 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przez mediatora.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuję spraw, w których:
 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącym do polubownego rozwiązania sporu.
STRONĄ INICJUJĄCĄ PRZEPROWADZENIE NIEODPŁATNEJ MEDIACJI MOŻE BYĆ JEDYNIE OSOBA UPRAWNIONA.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie fizycznej:
1. której nie stać na odpłatne porady, w tym osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w
ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie,
2. która jest w ciąży,
3. która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2212).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji:
ad.1. składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą składa dodatkowo pisemne oświadczenie o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku,
ad.2. przedkłada dokument potwierdzający ciążę,
ad.3. przedkłada zaświadczenie o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Dokumenty składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub prowadzącej nieodpłatną mediację. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Na wizytę należy umówić się telefonicznie pod nr (23) 657 34 00 wew. 39 (w godz. 7:30-15:30) lub pod adresem e-mail: npp@zuromin-powiat.pl. Kobiety w ciąży obsługiwane będą poza kolejnością zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się pod adresem http://www.bip.zuromin-powiat.pl/a,15929,informacje-onieodplatnej-pomocy-prawnej.html, dostępna jest tam też LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na terenie Powiatu Żuromińskiego.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2020-09-10 14:23 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2020-09-10 14:23 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 12:24 Osoba modyfikująca :