lutocingmina

SESJE RADY KADENCJA 2018-2023

 •  Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 5 października 2020 r. (poniedziałek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania: https://youtu.be/3Oo8rAtlPsQ

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 •        Na podstawie art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 8 września 2020 r. (wtorek) na godz. 1400 - Sesje będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2020/2021.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lutocin do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Nagranie z Sesji: https://youtu.be/SXdW3UQwf5k

  Więcej
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 28 sierpnia 2020 r. (piątek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie apelu Rady Gminy Lutocin w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/2jB9PKs8Ss4

  Więcej
 • XXI Sesja Rady Gminy Lutocin

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 4 sierpnia 2020 r. (wtorek) na godz. 1000 - Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 900 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11 – I piętro. 

  Porządek obrad XXI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Boguszewiec, gmina Lutocin
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad .

  link do nagrania : https://www.youtube.com/watch?v=NVeH7yjyDQI

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski  

  Więcej
 •  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XX Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) na godz. – 1200   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Porządek obrad XX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Swojęcinie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  10. Wolne wnioski i zapytania.
  11. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania: https://youtu.be/7CRPkoHMLbk

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Wojciech Jakub Góralski 

  Więcej
 • Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy  Lutocin na dzień 22 maja 2020 r. (piątek) na godz. – 1330   Sesję będzie poprzedzać Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 1130 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Porządek obrad XIX Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  6. Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2019r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
  12. Wolne wnioski i zapytania.
  13. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  Wojciech Jakub Góralski 

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.00

  Porządek obrad XVIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla SPZZOZ w Żurominie na zakup kardiomonitora i pompy infuzyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lutocin za 2019 rok.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/JgxihK1qARA

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 marca 2020 r. (poniedziałek) godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 10.00

  Porządek obrad XVII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutocin w 2020 roku".
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://youtu.be/SreGixDSah4

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XVI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

  Porządek obrad XVI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutocin na lata 2019-2034.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w Sołectwie Swojęcin.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.
  9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2019-2020 z perspektywą na lata 2021 -2024"
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Zamknięcie obrad.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=AyT3tVAk9rM&t=27s

  Więcej
 •  

  Porządek obrad XV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania:

  https://youtu.be/DhSPn1X7-ew

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 13 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.30

  Porządek obrad XIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2020-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2019/2020.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrań z sesji:

  część 1 - https://youtu.be/uodRd5gS0E8

  część 2 - https://youtu.be/4CKhaQpgX8c

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14.15 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.45

  Porządek obrad XIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Boguszewcu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutocinie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania rocznego programu współpracy Gminy Lutocin  z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2020 rok.                                        
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Lutocin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  15. Wolne wnioski i zapytania.
  16.  Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy 

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

  Porządek obrad XII Sesji: 

  1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

  4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na 2019r.

  5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal położony przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie.

  6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lutocinie z dotychczasowym dzierżawcą.

  7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lutocinie.

  8.Wolne wnioski i zapytania.

  9.Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XI Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 sierpnia 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 sierpnia 2019 r. (środa) na godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Następujący porządek obrad XI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutocin od dnia 1 września 2019 roku.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad
  8. https://youtu.be/xeneosQGO7o   - Nagranie z Sesji
  Więcej
 •             Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) zapraszam na X Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Sesję poprzedzać będzie Wspólne Posiedzenie Komisji o godzinie 11:00.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania z Sesji:

  https://youtu.be/USlgZ6dKdW4

  Więcej
 • IX Sesja Rady Gminy Lutocin - 24 czerwca 2019r.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.) zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na godz. 1400 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Sesję poprzedzać będzie Wspólne Posiedzenie Komisji o godzinie 12:00.

   

  Link do nagrania Sesji Rady Gminy

  https://youtu.be/7ZZaqtpqmas

   

  Więcej
 • VIII Sesja Rady Gminy Lutocin - 31 maja 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje VIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 31 maja 2019 r. godz. 12.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi wspólne posiedzenie Komisji o godz. 10.00

   

  Więcej
 • VII Sesja Rady Gminy Lutocin - 29 kwietnia 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na VII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11.  

  Więcej
 • VI Sesja Rady Gminy Lutocin - 27 marca 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy zapraszam na VI Sesję Rady Gminy Lutocin  na dzień 27 marca 2019 r. (środa) na godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 8.00

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:46 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:46 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 12:04 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek