lutocingmina

SESJE RADY KADENCJA 2018-2023

 •  

  Porządek obrad XV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

  Link do nagrania:

  https://youtu.be/DhSPn1X7-ew

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 13 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 11.30

  Porządek obrad XIV Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2020-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lutocin na rok szkolny 2019/2020.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrań z sesji:

  część 1 - https://youtu.be/uodRd5gS0E8

  część 2 - https://youtu.be/4CKhaQpgX8c

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 14.15 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.45

  Porządek obrad XIII Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin .
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żuromińskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Boguszewcu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lutocinie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalania rocznego programu współpracy Gminy Lutocin  z organizacjami pozarządowymi i z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2020 rok.                                        
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących w zarządzie Wójta Gminy Lutocin na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  15. Wolne wnioski i zapytania.
  16.  Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy 

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zwołuje XII Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 27 września 2019 r. (piątek) godz. 13.00 sala nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie

  link do nagrania z Sesji: https://youtu.be/s3a0r0djnnU oraz  

  Sesję poprzedzi Wspólne Posiedzenie Komisji o godz. 12.00

  Porządek obrad XII Sesji: 

  1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

  4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na 2019r.

  5.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal położony przy ul.Żeromskiego 2 w Lutocinie.

  6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lutocinie z dotychczasowym dzierżawcą.

  7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lutocinie.

  8.Wolne wnioski i zapytania.

  9.Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Więcej
 • XI Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 sierpnia 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na XI Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 28 sierpnia 2019 r. (środa) na godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Następujący porządek obrad XI Sesji:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lutocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutocin od dnia 1 września 2019 roku.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad
  8. https://youtu.be/xeneosQGO7o   - Nagranie z Sesji
  Więcej
 •             Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) zapraszam na X Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 13:00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala nr 11. Sesję poprzedzać będzie Wspólne Posiedzenie Komisji o godzinie 11:00.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

  Wojciech Jakub Góralski

  Link do nagrania z Sesji:

  https://youtu.be/USlgZ6dKdW4

  Więcej
 • VI Sesja Rady Gminy Lutocin - 27 marca 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy zapraszam na VI Sesję Rady Gminy Lutocin  na dzień 27 marca 2019 r. (środa) na godz. 9.30 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 8.00

  Więcej
 • V Sesja Rady Gminy Lutocin - 8 luty 2019r.

  Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na V Sesję Rady Gminy Lutocin  na dzień 8 luty 2019 r. (piątek) na godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 1200. Następujący porządek obrad V Sesji:

  Więcej
 • IV Sesja Rady Gminy Lutocin - 28 grudnia 2018r.

  Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na IV Sesję Rady Gminy Lutocin  na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 12.00. Następujący porządek obrad IV Sesji:

  Więcej
 • III Sesja Rady Gminy Lutocin - 14 grudnia 2018r.

  Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na III Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 14 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala Nr 11.

  Więcej
 • II Sesja Rady Gminy Lutocin- 30 listopada 2018r.

  Przewodniczący Rady Gminy Lutocin zaprasza na II Sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) na godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy w Lutocinie – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

   

  Więcej
 • I Sesja Rady Gminy Lutocin - 19 listopada 2018r.

  Komisarz Wyborczy w Ciechanowie postanowieniem z dnia 13 listopada 2018r. zwołuje pierwszą sesję Rady Gminy Lutocin na dzień 19 listopada 2018r. o godz. 10.00 w Sali nr 11 Urzędu Gminy w Lutocinie w celu złożenia ślubowania przez radnych wybranych w wyborach do rady gminy przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. oraz ślubowanie wójta wybranego w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r.

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:46 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:46 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2019-08-06 12:04 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz