Harmonogram wywozu odpadów na 2019 rok.


strona.pdf - harmonogram wg miejscowości trasy.pdf - wg tras

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku


Harmonogram_odbioru_odpadow_komunalnych_w_2018_roku.pdf -

Miejsca gromadzenia i utylizacji zebranych odpadów komunalnych

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Lutocin dostarczane są przez odbierającego tj. EMPEGEK sp. z.o.o. w Sierpcu do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Obecnie jest to Zakład w Rachocinie.

______________________________________________________________________________________________ 

Informacja o działaniach edukacyjnych prowadzonych w sprawie zagospodarowania odpadów na terenie gminy Lutocin


Edukacja_Gminy_Lutocin.pdf -

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2011-2032


Program_usuwania_azbestu.pdf -

Aktualny rejestr przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej przez Wójta Gminy Lutocin


AKTUALNY_REJESTR_PRZEDSIEBIORCOW_RDR.pdf - stan na dzień 28 października 2016r.

Aktualna deklaracja na odpady komunalne


Deklaracja_na_odpady_komunalne.pdf -

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

działa w Lutocinie przy ul. Sierpeckiej (teren oczyszczalni ścieków)

w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00

i w kazdy piątek w godzinach: 16.00 -18.00

przyjmowane są nstępujące rodzaje odpadów:

- elektryczne i elektroniczne

- opakowania po chemikaliach 

- baterie i akumulatory. 

Zużyte opony (w ilościach detalicznych - do 4 sztuk), odpady wielkogabarytowe oraz budowlane  zbierane są w formie wystawki przez firmę uprawnioną do zbierania odpadów komunalnych. O terminach wystawiania poinformujemy mieszkańców przez sołtysów wsi.

Zuzyty sprząt elektryczny i elektroniczny - Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1688) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, a prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

___________________________________________________________________________________________________ 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na lata 2015 -2016r.


HARMONOGRAM_WYWOZU_NIECZYSTOSCI.pdf -

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy w Lutcinie informuje, iż na podstawie ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zgodnie z art. 3 ust. 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) w/w ustawy gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Lutocin. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Lutocinie  ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin  lub bezpośrednio u sołtysa wsi załączonego wypełnionego zgłoszenia.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń.

Regulamin utrzymania czystości i porządku


REGULAMIN_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_gminie.pdf -