Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2011-2032


Program_usuwania_azbestu.pdf -

Aktualny rejestr przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej przez Wójta Gminy Lutocin


AKTUALNY_REJESTR_PRZEDSIEBIORCOW_RDR.pdf - stan na dzień 28 października 2016r.

Aktualna deklaracja na odpady komunalne


Deklaracja_na_odpady_komunalne.pdf -

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

działa w Lutocinie przy ul. Sierpeckiej (teren oczyszczalni ścieków)

w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00

i w kazdy piątek w godzinach: 16.00 -18.00

przyjmowane są nstępujące rodzaje odpadów:

- elektryczne i elektroniczne

- opakowania po chemikaliach 

- baterie i akumulatory. 

Zużyte opony (w ilościach detalicznych - do 4 sztuk), odpady wielkogabarytowe oraz budowlane  zbierane są w formie wystawki przez firmę uprawnioną do zbierania odpadów komunalnych. O terminach wystawiania poinformujemy mieszkańców przez sołtysów wsi.

___________________________________________________________________________________________________ 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na lata 2015 -2016r.


HARMONOGRAM_WYWOZU_NIECZYSTOSCI.pdf -

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych

Urząd Gminy w Lutcinie informuje, iż na podstawie ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  zgodnie z art. 3 ust. 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) w/w ustawy gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Lutocin. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłoszenia w Urzędzie Gminy w Lutocinie  ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin  lub bezpośrednio u sołtysa wsi załączonego wypełnionego zgłoszenia.

Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń.

Regulamin utrzymania czystości i porządku


REGULAMIN_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_gminie.pdf -