lutocingmina

21 sierpnia 2020r. - Dzień wolny za 15 sierpnia 2020r.

Zarządzeniem nr 41 z dnia 12 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Lutocin ustalił dzień 21 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy.

 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Powszechny Spis Rolny 2020

Aktualności

 • Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

  Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

  W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

  We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

  Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

  Więcej
 • Powszechny Spis Rolny 2020 - informacje

  W załącznikach przedstawiamy informacje na temat przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w gminie Lutocin.

  Od dnia 15 czerwca 2020 r. można zgłaszać kandydatury na rachmistrzów spisowych w Urzędzie Gminy Lutocin pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

  Więcej
 • Mając na uwadze intensyfikację rozwoju gospodarczego regionu Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna proponuje podjęcie wspólnych działań  mających na celu rozpropagowanie informacji na temat możliwości wsparcia pomocą publiczną inwestycji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców  na terenie Gminy.

  Oferowane wsparcie inwestycyjne jest regionalną pomocą publiczną inwestycyjną oferowaną w ramach krajowego programu "Polska Strefa Inwestycji" . Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje w dniach:

  • 6 sierpnia 2020r.
  • 13 sierpnia 2020r.
  • 20 sierpnia 2020r.
  • 27 sierpnia 2020r.
  • 3 września 2020r.
  • 10 września 2020r.
  • 17 września 2020r.
  • 24 września 2020r.

  wideokonferencje z udziałem przedsiębiorców. rejestracja udziału w konferencji będzie się odbywała online przez formularz zgłoszeniowy. 

  Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

  ul.Barczewskiego 1

  10-061 Olsztyn

  tel. 89 535-90-02

  email: wmsse@wmsse.eu

   

   

  Więcej
 • W związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, informuję  że na terenie gminy Lutocin w dniu 1.08.2020 o godz. 1700 zostaną włączone syreny alarmowa na 1 minutę, aby w ten sposób oddać cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wolność Warszawy i przywrócenia niepodległego państwa.

   

  W Ó J T

  / - / Jacek Kołodziejski

  Więcej
 • Biuro Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza konkurs fotograficzny na samodzielne zidentyfikowanie zagrożeń wypadkowych w gospodarstwie rolnym i wykonanie rozwiązań zwiększających bhp w gospodarstwie rolnym pod nazwą "Bezpieczne gospodarstwo w obiektywie rolnika" dla rolników na terenach wiejskich w obszarze Mazowsza w 2020 roku. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy z gmin: Lutocin, Siemiątkowo, Bieżuń. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęć 3 różnym rozwiązaniom poprawiającym bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym z opisaniem stwierdzonego zagrożenia oraz wykonanego rozwiązania i przesłanie na nośniku CD do Placówki Terenowej KRUS do dnia 16.10.2020r. Szczegółowe informacje i regulamin pod numerem te. 23 659 04 18

  Więcej
 • W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała konkurs e-lerningowy dla dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy". Konkurs jest dostępny na stronie https://prewencja.krus.gov.pl. Zachęcamy do korzystania z tego sposobu zdobywania wiedzy o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. program w nowoczesnej formie przybliża najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia w gospodarstwach rolnych.

  Więcej
 • Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

  Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący

  w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

  Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

  1. celów współpracy - § 2 programu,
  2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
  3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
  5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
  6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

  W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

  Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

  1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
  2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

  Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

  Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

  Formularz zgłoszenia do projektu "Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

   

  Więcej
 • Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

  Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

  Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

  Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

  Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

  Więcej
 • Dofinansowanie do wapnowania gleby - nowy program

  Od 1 sierpnia 2019r. rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

  Kto może ubiegać się o pomoc - Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

  Jakie warunki należy spełnić

  1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
  2. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
  3. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.


  Kwota dofinansowania:

  L.p

  Wielkość gospodarstwa

  Kwota dofinansowania

  1.

  0 – 25 ha

  300 zł/t

  2.

  25 – 50 ha

  200 zł/t

  3.

  50 -75 ha

  100 zł/t

   

  Co obejmuje dofinansowanie

  Zakup wapna

  1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), oraz
  2. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, 

  Czego nie obejmuje dofinansowanie:

  Kosztu transportu oraz  kosztu rozsiewu nawozów wapniowych

  Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.  Miejsce składania dokumentów - Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

  Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lata. 

  Więcej
 • 1. Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.

  http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=123225

  2. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce

  https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Wniosek_o_stypendium_Wojta_Gminy_Lutocin_za_wyniki_w_nauce.odt

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców.

  Miejsce spotkania: Poniedziałek, 11.03.2019r., godzina 19:00 Remiza OSP Lutocin

   

  Więcej
 • Szczegółowy terminarz Zebrań Wiejskich

  Przejdź do tabeli...

  Więcej
 • Harmonogram spotkań

  ZAPROSZENIE

      Wójt Gminy Lutocin zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin, zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/20/2018 przez Radę Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin.

  Więcej
 • Polowania wielkoobszarowe

  W związku z polowaniem wielkoobszarowym zarządzonym przez Zarząd PZŁ.

  Zarządy Kół Łowieckich: Sarna, Bażant i Lew zawiadamiają, że w dniach 19 i 26

  stycznia 2019r.  od godziny 8.00  do godz. 15.00  w obwodach łowieckich na terenie

  gminy Lutocin zostanie przeprowadzone dodatkowe polowanie zbiorowe z naganką

  i psami.

  Więcej
 • Rehabilitacja lecznicza z KRUS - informacje

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:45 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-13 12:45 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski